Základné informácie o projekte
  • Not Featured
  • Peter Cirbes
  • Peter Cirbes

Základné informácie o projekte

Názov projektu:

Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie

Kód ITMS: 26210120002
Zdroj financovania:

Operačný program „Výskum a vývoj“

Prioritná os 1 - Infraštruktúra výskumu a vývoja

Opatrenie 1.1 - Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

Výzva - OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1

Celkové výdavky za TUKE:  1 371 780 EUR
Trvanie projektu: 01/2010-12/2015
Projektový manažér za SAV: Ing. Tomáš Lacko

Koordinátor pre

implementáciu GRID-u  na TUKE:

Doc. Ing. Milan Šujanský, CSc.
logo eu efrr logo apvav logo va

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ